top of page

Domů   

Jsme jen zrodem dlouhé cesty a námahy, která nám trvala více než 25 let s Bohem... Pánem a Spasitelem celého světa "A on je smírnou obětí za naše hříchy: a nejen za naše, ale za hříchy celého světa"

1. Jana 2:2

Chce tedy​, aby všichni byli spaseni, "neboť kdokoli bude vzývat jméno Páně, bude spasen" Řím 10:13

Po všech těch letech muselo být učiněno odvážné rozhodnutí; buď být na straně Pána a Světla, nebo ne. Navzdory nebezpečí a velké odpovědnosti jsme se rozhodli jít na veřejnost. Zveřejnění znamená, že každý by měl vědět, kdo jsme, proto zveřejníme naši biografii a budeme před vámi zodpovědní za vše, co zveřejníme. Přejeme vám požehnané chvíle při procházení našich webových stránek.

To, co vám zde nabízíme, je součástí Božího daru pro nás, a proto vás chceme informovat o Jeho mocných dílech a Jeho milosti, které zakoušíme. On je tentýž Pán „Živý Bůh, který nám dává bohatě vše, abychom se těšili“

Protože Ježíš Kristus zemřel za celý svět na kříži na odpuštění hříchů a aby nás smířil s Bohem, Otcem duchů, nabízí všem spasení a věčný život:

"Ale těm, kteří ho přijali, dal moc stát se syny Božími, těm, kdo věří v jeho jméno." Jan 1:12.

Bylo třeba odpovědět na velkou otázku: "Jak tedy budou vzývat Toho, v něhož neuvěřili? A jak uvěří v Toho, o němž neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele?" Římanům 10:14

Doktor Selman a jeho žena chodili s Pánem a sloužili Mu v průběhu let. Byli zrazeni, pomlouváni, lhali jim a on byl mnohokrát unesen, dokonce i ve vězení/detenci; věříme jen díky jejich víře. 

VÍME naléhavou potřebu těch, kteří NEMAJÍ Spasitele, protože doktor Selman byl jako oni. Od jeho spasení a poté, co ‚zkoušel Ducha svatého‘ a užíval si opravdové svobody, jeho srdce hořelo a stále hoří soucitem a láskou k druhým, zvláště k muslimům. Jsme evangelisty srdcem, posloucháme Pána a plníme Velké poslání našeho Pána Ježíše:

„Jděte tedy a učte všechny národy, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého; učte je zachovávat všecko, co jsem vám přikázal, a hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Amen." Mat 28:19-20.

 

Jsme oficiálně registrováni pod názvem: ICOM-LLC

ID: S7161583

DCN: 17-11-21-6624

 

My z Křesťanské biblické církve -- CBC -- pracujeme pod autoritou Krista prostřednictvím církve sv. Josefa v Německu a oslovujeme ztracené: Buďte s námi.

Milovaní v Pánu, bratři a sestry v Kristu a všichni ostatní, děkujeme vám za návštěvu našich webových stránek a za váš kontakt. Neváhejte nás kontaktovat/napište a sdělte nám, co Pán udělal ve vašem životě od doby, kdy jste začali navštěvovat naše webové stránky; vaše zpětná vazba je pro nás nezbytná. Také nám dejte vědět, zda chcete, abychom se za vás modlili nebo přidali vaše jméno do našeho seznamu adresátů, abychom vám mohli dostávat naše pravidelné zprávy nebo vám posílat e-knihy nebo informace.

Chceme, abyste s námi mluvili ve víře a šířili dobrou zprávu celému lidstvu, počínaje svou vlastní rodinou. Život v hojnosti je to, co Ježíš Kristus nabízí všem, kdo v Něj věří, a TENTO život v hojnosti patří každému, kdo věří v Jeho jméno 

 "...já jsem přišel, aby měli život a aby ho měli v hojnosti." Jan 10:10b.bottom of page